Styrelsen i Rejlers AB föreslår vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten som råder på grund av covid-19 beslutade styrelsen i Rejlers AB (publ) (”Rejlers”) att av försiktighetsskäl inte föreslå någon vinstutdelning till aktieägarna vid årsstämman 2021. Vid årsstämman den 22 april 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna. Rejlers har sedan årsstämman 22 april 2021 märkt en starkare marknad med hög aktivitet och koncernen har därmed stärkt sin finansiella ställning och likviditet.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma samt att föreslå att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag, motsvarande cirka 69 miljoner kronor.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 5 oktober 2021. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 8 oktober 2021.

Kallelse till den extra bolagsstämman, som kommer att hållas fredagen den 1 oktober 2021 som en poströstningsstämma, det vill säga utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman har möjlighet att utöva sin rösträtt per post och e-post, kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Rejler, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom Peter Rejlers, styrelsens ordförande, försorg för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 09.15 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com