Kallelse till extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ)

Aktieägarna i Rejlers AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556349–8426, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 oktober 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 23 september 2021, och
  1. dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 30 september 2021.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf/.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 23 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 27 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning 
Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid stämman den 1 oktober 2021 ska kunna utöva sin rösträtt endast via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.rejlers.com/se, och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Rejlers AB (publ), Extra Bolagsstämma 2021, Box 30233, 104 25 Stockholm eller via e-post till arsstamman@rejlers.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.rejlers.com/se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning 
Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

  1. Val av en eller två justerare.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Beslut om vinstutdelning.
  6. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande 
Styrelsen föreslår att Peter Rejler väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Val av en eller två justeringspersoner 
Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Mats Gustafsson, representerandes Lannebo Fonder, väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsens ordförande anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 6. Beslut om vinstutdelning 
Bakgrund 
Styrelsen beslutade i samband med förslag till disposition av Bolagets vinst till Bolagets årsstämma 2021 att av försiktighetsskäl mot bakgrund av den allmänna osäkerheten som råder på grund av covid- 19 inte föreslå någon vinstutdelning. Vid årsstämman den 22 april 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Rejlers har sedan årsstämman 22 april 2021 märkt en starkare marknad med hög aktivitet och koncernen har därmed stärkt sin finansiella ställning och likviditet.

Förslag 
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om totalt 68 907 681,50 kronor, varav totalt 6 122 375 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 62 785 306,50 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B. Således föreslås en vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås tisdagen den 5 oktober 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 8 oktober 2021.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 676 486 771 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Övrig information 
Vid tidpunkten för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 19 687 909 och antalet röster i Bolaget uppgår till 35 431 159 fördelat på 1 749 250 aktier av serie A och 17 938 659 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Eftersom stämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen till Rejlers AB (publ), Extra Bolagsstämma 2021, Box 30233, 104 25 Stockholm eller via e- post till arsstamman@rejlers.se. Sådan begäran ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021. Begärda upplysningar kommer sedan, förutsatt att Bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget, att lämnas genom att senast söndagen den 26 september 2021 hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.rejlers.com/se. Upplysningarna kommer även att skickas per e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress.

Handlingar 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre (3) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

 

Stockholm september 2021
Rejlers AB (publ)
Styrelsen 

 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Rejler, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 0730-74 06 70, anna.jennehov@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se  
 

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Peter Rejler, styrelsens ordförande, försorg för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 09.20 CEST. 
 

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com