Delårsrapport januari – september 2018

Åtgärdsprogram ger resultat

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 515,5 MSEK (542,9)
 • EBITA uppgick till 17,5 MSEK (3,5) och EBITA-marginalen till 3,4 % (0,6)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 14,6 MSEK (0,5) och rörelsemarginalen blev 2,8 % (0,1)
 • Resultat efter skatt blev 13,4 MSEK (-5,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,73 kr (-0,37)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,6 MSEK (-35,0)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (0,0)

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 721,0 MSEK (1 794,0)
 • EBITA (just) uppgick till 62,1 MSEK (37,3) och justerad EBITA-marginal till 3,6 % (2,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 4,3 MSEK (15,8) och rörelsemarginalen blev 0,2 % (0,9)
 • Resultat efter skatt blev -1,3 MSEK (5,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,13 kr (0,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 MSEK (-61,2)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (12,2)

Kommentar av vd och koncernchef

”Det är glädjande att se att de strukturella förändringar och effektivitetsåtgärder vi genomfört under året börjar ge positiva effekter i vår verksamhet och vårt resultat. Första etappen i vår omställning är genomförd och förändringsresan för att nå vår fulla potential fortskrider. Rejlers Finland har utvecklats väl under tredje kvartalet och uppvisar fortsatt positiv organisk tillväxt. Omorganisationen i Sverige har lett till att verksamheten nu formar sig kring branscher och kundsegment, i stället för regioner, vilket skapar ett mer kundanpassat Rejlers över tid. Sammanslagningen av våra norska verksamheter ger oss möjlighet att fokusera på de områden där vi ser störst tillväxtpotential framöver. Sammantaget har vi nu en mer stabil plattform och en tydlig organisation för att gradvis förstärka både marknadsposition och lönsamhet”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Mikael Lingefelt, tf finanschef, 070-929 09 55, mikael.lingefelt@rejlers.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 8.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.