Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2016

Fokus på effektivitet

Tredje kvartalet
» Omsättningen ökade med 32 procent till 500,3 MSEK (380,1)
» Rörelseresultatet blev 4,9 MSEK (18,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,0 procent (5,0)
» Resultat efter skatt blev 1,1 MSEK (13,9)
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24,4 MSEK (-23,3)
» Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,12 kr (1,12)

Januari-september
» Omsättningen ökade med 29 procent till 1 667,7 MSEK (1 288,8)
» Rörelseresultatet blev 21,5 MSEK (61,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,3 procent (4,8)
» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 31,2 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 1,9 procent
» Resultat efter skatt blev 14,0 MSEK (46,0)
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,0 MSEK (21,4)
» Resultat per aktie före och efter utspädning blev 1,06 kr (3,73)

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler
Det tredje kvartalet visade en sämre utveckling än förväntat i Rejlers Sverige och Rejlers Norge. Rörelseresultatet på 4,9 MSEK har påverkats negativt av en klart lägre debiteringsgrad jämfört med föregående år. Semesterperioden, juli och augusti, var betydligt sämre än förväntat. Vi noterade en viss återhämtning i september.

Omställningen av verksamheten genom effektiviseringar, avveckling av olönsamma områden och ett ökat fokus på digitalisering av processer och IT-lösningar har ännu inte gett önskad effekt. Vi har därför initierat ytterligare åtgärdspaket som omfattar fler säljaktiviteter, kostnadsbesparingar och förbättrad verksamhetsuppföljning. Vi har dessutom ökat vårt fokus på att säkerställa en bra beläggning och ett bra kassaflöde i hela verksamheten.

Tillväxten är fortsatt god med en omsättningsökning på 32 procent i koncernen varav 2 procentenheter är organisk. Förvärven av Embriq i Norge och Orbion Consulting i Sverige har integrerats väl i verksamheten och tillfört ny kompetens inom IT-lösningar och ICT. Båda förvärven bidrar positivt till rörelsemarginalen.

Marknaden och efterfrågan på våra tjänster är generellt god i Sverige och Norge förutom inom delar av industrisegmentet i Sverige, där efterfrågan på kärnkraftskompetens har avtagit betydligt. I Finland lyckas vi leverera goda resultat trots en svår marknad. Under kvartalet har vi tecknat större avtal med till exempel Serneke, Svenska Kraftnät, JM Norge, Trafikverket och Lindbäcks Bygg.

Parallellt med åtgärdspaketen arbetar vi med digitalisering av verksamheten och våra uppdrag. Vi förväntar oss en stor tillväxt på marknader som energi, detaljhandel och transport. Vi gör därför nu en strategisk satsning inom digitalisering av infrastruktur och smart hantering av stora datamängder. Samtidigt som vi samlar all kompetens inom IT och energimättjänster under Rejlers Embriq, med en gemensam nordisk ledning, lanserar vi Connected Stores, ett nytt koncept med IT-lösningar för detaljhandeln.

Vår målsättning ligger fast. Vi ska förbättra rörelsemarginalen till 8 procent över tid och uppnå vårt tillväxtmål 2020-3030-4040. Vårt fokus ligger på att bli effektivare och lönsammare.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström, finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.