Rejlers externa ändamålsbehandlingar

Rejlers hanterar personuppgifter för kunder, leverantörer, potentiella affärspartners, aktieägare, medarbetare samt personer aktuella för rekrytering.

På denna sida redovisas de externa personuppgiftsbehandlingar som Rejlers vidtar. Det vill säga att alla behandlingar som riktar sig till kunder, underkonsulter, leverantörer, aktieägare, potentiella affärspartners och rekryteringar finns beskrivna här. I de fall en behandling framstår som oklar eller otillräcklig är det alltid möjligt att kontakta Rejlers via dataskyddsgruppen@rejlers.se för att få en mer detaljerad beskrivning av behandlingarna eller för att ansöka om ett registerutdrag beträffande hur Rejlers behandlar just dina personuppgifter.

Uppfylla förpliktelser enligt avtal

Kategorier av personuppgifter:

 • ​Adress
 • E-post
 • Namn
 • Telefonnummer

​Laglig grund:

​Fullgöra avtal

Rejlers kommer att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra uppdraget samt för att säkerställa de garantier som åligger oss.

Bevarandetid:
Personuppgifterna bevaras under tiden för arbetet samt för uppdragets avtalade garantitid räknat från den tidpunkt arbetet slutförts eller annars upphört. ​

Uppfylla skyldigheter i egenskap av noterat aktiebolag

Kategorier av personuppgifter:

 • Adress 
 • E-post 
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer

​Laglig grund:

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Rejlers har en skyldighet att behandla personuppgifter för att efterleva de rättsliga förpliktelser som ställs på ett noterat bolag.

Bevarandetid:
Rejlers bevarar personuppgifterna under den period som krävs enligt lag. Detta innebär att vid aktuella insiderärenden sparas information under en period av fem (5) år efter att ärendet avslutats i enlighet med Marknadsmissbrukslagen.

Hantera rättsliga processer

Kategorier av personuppgifter:

 • Adress
 • E-post
 • Facklig tillhörighet 
 • Hälsouppgifter
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer

​Laglig grund:

​Berättigat intresse

Rejlers behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att hantera eventuella rättsliga processer.

Bevarandetid:
Personuppgifter som behandlas kommer endast att bevaras under den period de är nödvändiga för hanterandet av den rättsliga processen.

Marknadsföring

Kategorier av personuppgifter:

 • ​E-post
 • Foto
 • Namn

​Laglig grund:

​Berättigat intresse

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att tillgodose Rejlers behov att aktivt bedriva marknadsföring.

Bevarandetid:
Personuppgifterna bevaras under den pågående kampanjen. Rejlers går igenom avslutade marknadsföringskampanjer var 90:e dag och rensar alla personuppgifter som inte längre är relevanta.

Potentiella affärsförbindelser

Kategorier av personuppgifter:

 • ​E-post
 • Namn
 • Telefonnummer

​Laglig grund:

​Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rejlers och kontaktens berättigade intresse av att ingå framtida affärer.

Bevarandetid:
Rejlers går igenom de personuppgifter som bevarats under denna kategori var 60:e dag och gallra personuppgifter som inte längre är relevanta. Personuppgifter som behandlats under detta ändamål kommer maximalt att lagras under en period av två (2) år.

Arbetssökanden

Kategorier av personuppgifter:

 • Adress
 • Betyg
 • CV 
 • E-post 
 • Namn 
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Ålder

​Laglig grund:

​Samtycke

Rejlers behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra en rekryteringsprocess.

Bevarandetid:
Rejlers bevarar personuppgifterna i maximalt 24 månader.

Rekryteringar

Kategorier av personuppgifter:

 • Adress
 • Betyg
 • CV
 • E-post
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer 
 • Ålder

​Laglig grund:

​Samtycke (aktivt sökande)

Rejlers behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra en rekryteringsprocess.

Berättigat intresse (headhunting och referenser)

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rejlers och kontaktens berättigade intresse av en eventuell rekrytering till Rejlers och behandlar endast personuppgifterna till de referenser en arbetssökande lämnar i den utsträckning som är nödvändig för att genomföra en rekrytering.

Bevarandetid:
Rejlers bevarar personuppgifterna i maximalt 24 månader.