Uppförandekod och policys

Uppförandekoden är Rejlers riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Koden innehåller regler för hur Rejlers ska agera affärsmässigt samt företagets ansvar gentemot kollegor, kunder, aktieägare och andra intressenter.

I Rejlers uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande. Den omfattar styrelse, ledning och alla medarbetare. Vi förutsätter även att den respekteras av våra kunder och samarbetspartners.

Ladda ner uppförandekoden här >>

Ladda ner uppförandekoden för leverantörer här >>

POLICYS

I tillägg till uppförandekoden har Rejlers en uppsättning policys som alla medarbetare, partners och leverantörer förväntas följa.

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljö och säkerhetspolicy

Likabehandlingspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Rese- och mötespolicy

Policy för affärsetik