Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans
beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelsesammansättning samt lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Enligt valberedningens instruktion, som beslutats av årsstämman, skall styrelsens ordförande, årligen senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dem avstår från att utse ledamot skall ordförande tillfråga den till röstetalet närmast följande största aktieägare. Ordförande behöver dock maximalt tillfråga bolagets till röstetalet sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Valberedning inför Rejlers årsstämma 2018

I enlighet med beslut vid Rejlers årsstämma 2017 har tre företrädare för bolagets större aktieägare utsetts att ingå i valberedningen. Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelsen att föreläggas årsstämman 2018 för beslut. Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:

  • Kent Hägglund representerande Peter Rejler
  • Martina Rejler representerande Jan Rejler
  • Johan Lannebo representerande Lannebo Fonder AB