Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelsesammansättning samt lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Enligt valberedningens instruktion, som beslutats av årsstämman, skall styrelsens ordförande, årligen senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dem avstår från att utse ledamot skall ordförande tillfråga den till röstetalet närmast följande största aktieägare. Ordförande behöver dock maximalt tillfråga bolagets till röstetalet sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Valberedning inför Rejlers årsstämma 2024

I enlighet med beslut från årsstämman 22 april 2020, skall valberedningen bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Årsstämman beslutade att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess nya valberedning har utsetts.

Valberedning inför Rejlers årsstämma 2024 utgörs av: Martina Rejler, ordförande som representerar Peter Rejler samt Jangunnar AB, Mats Andersson som representerar Nordea Fonder och Johan Lannebo som representerar Lannebo Fonder.