Styrelsen

På årsstämman 25 april 2024 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Peter Rejler, Jan Samuelsson, Patrik Boman, Lisa Rejler och Peter Johansson samt nyval av Susanne Blanke till ledamöter.

Styrelseordförande utgör länken mellan bolagets vd och övriga ledamöter. Ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete och sörja för att styrelsen följer uppsatta lagar, regler och rekommendationer.

Styrelsen utövar aktieägarnas kontroll av ledningen och arbetet styrs efter arbetsordningen som fastställts på det konstituerande styrelsemötet. I enlighet med arbetsordningen har styrelsen fem ordinarie sammanträden om året. Därutöver kan extra möten förekomma för att behandla särskilda frågor. Fyra av de ordinarie styrelsemötena behandlar bolagets kvartalsrapporter, det femte mötet fastställer bolagets budget för kommande år. Mötena följer en fastställd agenda som bland annat behandlar ekonomi, marknad, HR och investeringar.

Utöver kontrollfrågorna är styrelsens huvuduppgift strategiska frågor avseende verksamhet, etableringar och tillväxt samt finansiell position och efterföljande av gällande lagar, regler och förordningar.