Revisionsutskott

Styrelsen utsåg i samband med det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2024 ett revisionsutskott som utgörs av Jan Samuelsson (ordf.), Susanne Blanke och Peter Rejler. Föredragande i utskottet är normalt bolagets finanschef.

Revisionsutskottet har till huvuduppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Revisionsutskottet bevakar även företagets löpande riskhantering, fastställer kompletterande instruktioner till revisorerna för revisionsinsatsen, bevakar att lagar, förordningar, noteringsavtal och Svensk kod för bolagsstyrning följs. Revisionsutskottet ser också till att andra uppdrag, förutom revision, som utförs av bolagets revisorer ligger inom ramen för fastställd policy.

Revisionsutskottet har under året även följt upp verksamhetsstyrningen av uppdragsverksamheten och de instruktioner som gäller från offertarbete fram till färdig leverans inom ett uppdrag.

I tillägg bevakar revisionsutskottet bland annat ändringar av redovisningsregler som kan få inverkan på bolagets finansiella apportering och den externa finansiella informationsgivningen samt utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunktion. I dagsläget är bedömningen att bolagets storlek och komplexitet ej motiverar en särskild internrevisionsenhet, utan ekonomifunktionen sköter löpande kontroll och driver förbättringsprojekt inom ekonomisk styrning och kontroll. Internt genomförs revision av uppdragsverksamheten, uppföljning av utfall och eventuellt behov av förändrade rutiner.