Koncernledningen

Koncernens vd utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastställt. Vd ansvarar för att styrelsens beslut verkställs samt har att tillse att styrelsen fortlöpande hålls informerad om bolagets resultat och ställning. Vd har till sitt förfogande en koncernledning. Medlemmarna i koncernledningen har särskilda ansvarsområden och rapporterar till vd.