Årsstämma

Årsstämman är Rejlers högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och besluta i Rejlers AB:s angelägenheter. Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken.

Rejlers AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman genom att skicka detta till följande adress: 

Rejlers AB
Att: Årsstämma / Lisbeth F:son Allerbrand
Box 30233
104 25 Stockholm

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en årsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Vid årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt andra ärenden som kräver årsstämmans beslut. Årsstämman beslutar också om förfarandet för utnämning av valberedning inför nästa årsstämma.

Kallelse till årsstämma skall ske, via annonsering i Post och inrikes tidningar och Dagens Nyheter, samt finnas tillgänglig på Rejlers webbplats, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.