Årsstämma


Rejlers AB:s årsstämma äger rum måndagen den 7 maj 2018 klockan 17:00
i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.
Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämnas på adress: 

Rejlers AB
Att: Årsstämma / Lisbeth F:son Allerbrand
Box 30233
104 25 Stockholm

Bolagsstämman är Rejlers högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och besluta i Rejlers AB:s angelägenheter. Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken.

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en årsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Vid årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt andra ärenden som kräver bolagsstämmans beslut.

Kallelse till årsstämma skall ske, via annonsering i Post och inrikes tidningar och Dagens Nyheter, samt finnas tillgänglig på Rejlers webbplats, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.