Årsstämma

Årsstämman är Rejlers högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och besluta i Rejlers AB:s angelägenheter. Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken.

Aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 17 april 2024, och

(ii) dels senast fredagen den 19 april 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Rejlers AB (publ), Årsstämma, Box 30233, 104 25 Stockholm eller per e-post till arsstamman@rejlers.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf/.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).

Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.