Motivering, definition och beräkning av nyckeltal

Nyckeltal Motivering Definition Beräkning år 2023
Tillväxt      
Organisk tillväxt, % Bolagets förmåga att växa med befintliga resurser Förändring av nettoomsättning i lokal valuta jfm föregående års period, exkl förvärvade bolag 174,3/3 513,0=5,0%
Förvärvad tillväxt, % Bolagets förmåga att växa med förvärv Förändring av nettoomsättning i lokal valuta i förvärvade bolag, jfm föregående års period 304,5/3 513,0=8,7%
Valutaeffekt, % Bolagets tillväxt pga valuta Förändring av nettoomsättning hänförlig till valutaeffekter 96,5/3 513,0=2,7%
       
Resultat      
Justerad EBITA, MSEK Mått på bolagets operativa och underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster EBITA exklusive jämförelsestörande poster 306,2+20,0=326,2
Justerad EBITA-marginal, % Mått på effektiviteten i bolaget Justerad EBITA/Nettoomsättning 326,2/4 088,3=8,0%
Jämförelsestörande post, MSEK Det tydliggör utvecklingen i den underliggande verksamheten och förbättrar jämförelsen mellan olika perioder Intäkter och kostnader som inte förväntas uppkomma regelbundet i den löpande verksamheten 20,0
EBITA, MSEK Mått på operativt och kassagenererande resultat EBIT med återläggning av förvärvsrelaterade poster 306,2
EBITA-marginal, % Mått på effektiviteten i bolaget EBITA/Nettoomsättning 306,2/4 088,3=7,5%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK Mått på operativt resultat exkl finansiella poster, dvs oavsett skuldsättning EBITA med avdrag av förvärvsrelaterade poster 235
Rörelsemarginal, % Mått på effektiviteten i bolaget EBIT/Nettoomsättning 235,0/4 088,3=5,7%
       
Nyckeltal per anställd      
Omsättning per årsanställd, TSEK Mått på effektiviteten i bolaget Nettoomsättning/Antal årsanställda 4088,3/3 004=1361,9
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK Mått på effektiviteten i bolaget Rörelseresultat/Antal årsanställda 235,0/3 004=78,2
       
Balansräkning      
Nettoskuld, MSEK Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker Kort- och långfristiga räntebärande skulder samt pensionsskuld minskat med likvida medel Se not ovan
Nettoskuld/EBITDA, ggr Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månader 627,6/449,0=1,40
Soliditet, % Mått på andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital Eget kapital/Totala tillgångar 1801,8/3 648,9=49,4
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr Mått på bolagets effektivitet och indikation på aktiens värde Eget kapital/antal aktier vid periodens slut 1801,8/22106849=81,5
Avkastning på eget kapital, % Mått på bolagets effektivitet av kapital Resultat före skatt/Genomsnittligt Eget kapital 226,7/((1 801,8+1 487,1)/2)=13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % Mått på bolagets finansiering genom eget kapital samt övrigt räntekrävande kapital EBIT inkl finansiella intäkter/Genomsnittligt sysselsatt kapital (=Eget kapital inkl räntebärande skulder) (235,0+65,5)/(1 801,8+396,7)=13,7
       
Övrigt      
Utdelning per aktie, kr/aktie Mått på bolagets effektivitet och värdeskapande till aktieägarna - -
Antal årsanställda Mått på anställdas totala arbetsvolym Total närvarotid/standardtid 4,5*20 381 849=91,7
Antal medarbetare vid periodens slut Mått på bolagets förmåga att rekrytera Antalet anställda vid periodens slut oavsett tjänstgöringsgrad -
Debiteringsgrad, % Mått på effektiviteten i bolaget Debiterad tid/ Total närvarotid -