Motivering, definition och beräkning av nyckeltal

Nyckeltal Motivering Definition Beräkning år 2022
Tillväxt      
Organisk tillväxt, % Bolagets förmåga att växa med befintliga resurser Förändring av nettoomsättning i lokal valuta jfm föregående års period, exkl förvärvade bolag 339,5/2 898,7=11,7%
Förvärvad tillväxt, % Bolagets förmåga att växa med förvärv Förändring av nettoomsättning i lokal valuta i förvärvade bolag, jfm föregående års period 214,9/2 898,7=7,4%
Valutaeffekt, % Bolagets tillväxt pga valuta Förändring av nettoomsättning hänförlig till valutaeffekter 59,9/2 898,7=2,1%
       
Resultat      
Justerad EBITA, MSEK Mått på bolagets operativa och underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster EBITA exklusive jämförelsestörande poster -
Justerad EBITA-marginal, % Mått på effektiviteten i bolaget Justerad EBITA/Nettoomsättning -
Jämförelsestörande post, MSEK Det tydliggör utvecklingen i den underliggande verksamheten och förbättrar jämförelsen mellan olika perioder Intäkter och kostnader som inte förväntas uppkomma regelbundet i den löpande verksamheten -
EBITA, MSEK Mått på operativt och kassagenererande resultat EBIT inkl samtliga avskrivningar och förvärvskostnader 287,3
EBITA-marginal, % Mått på effektiviteten i bolaget EBITA/Nettoomsättning 287,3/3 513,0=8,2%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK Mått på operativt resultat exkl finansiella poster, dvs oavsett skuldsättning EBITA exkl immateriella avskrivningar och förvärvskostnader 234,3
Rörelsemarginal, % Mått på effektiviteten i bolaget EBIT/Nettoomsättning 234,2/3 513,0=6,7%
       
Nyckeltal per anställd      
Omsättning per årsanställd, TSEK Mått på effektiviteten i bolaget Nettoomsättning/Antal årstanställda 3 513,0/2 553=1 376,0
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK Mått på effektiviteten i bolaget Rörelseresultat/Antal årstanställda 234,3/ 2 553=91,8
       
Balansräkning      
Nettoskuld, MSEK Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker Kort- och långfristiga räntebärande skulder samt pensionsskuld minskat med likvida medel Se not ovan
Nettoskuld/EBITDA, ggr Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månader 391,3/416,2=0,94
Soliditet, % Mått på andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital Eget kapital/Totala tillgångar 1 487,1/2 984,4=49,8
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr Mått på bolagets effektivitet och indikation på aktiens värde Eget kapital/antal aktier vid periodens slut 1 487,1/20 381 849=73,0
Avkastning på eget kapital, % Mått på bolagets effektivitet av kapital Resultat före skatt/Genomsnittligt Eget kapital 245,8/((1 215,5+1 487,1)/2)=18,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % Mått på bolagets finansiering genom eget kapital samt övrigt räntekrävande kapital EBIT inkl finansiella intäkter/Genomsnittligt sysselsatt kapital (=Eget kapital inkl räntebärande skulder) (234,3+60,0)/(1 487,1+536,1)=14,5
       
Övrigt      
Utdelning per aktie, kr/aktie Mått på bolagets effektivitet och värdeskapande till aktieägarna - -
Antal årsanställda Mått på anställdas totala arbetsvolym Total närvarotid/standardtid -
Antal medarbetare vid periodens slut Mått på bolagets förmåga att rekrytera Antalet anställda vid periodens slut oavsett tjänstgöringsgrad -
Debiteringsgrad, % Mått på effektiviteten i bolaget Debiterad tid/ Total närvarotid -