Revisorer

På årsstämman 2013 valdes Deloitte AB som revisionsbolag för en tid om tre år. Auktoriserad revisor är huvudansvarig revisor.

Deloitte ansvarar för revisionen i Rejlers samtliga bolag. Revision av bokslut görs för perioden januari-september så kallad ”hard close” samt vid årsbokslutet. I samband med detta görs också en revision av interna rutiner och kontrollsystem.

Utöver revisionsgranskning har Deloitte anlitats för andra uppdrag. Detta avser bland annat skattefrågor, utredningar i samband med förvärv samt konsultation i samband med upprättande av årsredovisning.