Revisorer

På årsstämman 2024 valdes Ernst & Young AB som revisionsbolag för en tid om ett år. Auktoriserad revisor Åsa Lundvall är huvudansvarig revisor.

Ernst & Young ansvarar för revisionen i Rejlers samtliga bolag. Revision av bokslut görs för perioden januari-september så kallad ”hard close” samt vid årsbokslutet. I samband med detta görs också en revision av interna rutiner och kontrollsystem.