Investerare

Delårsrapport januari – december 2018

Förbättrad lönsamhet

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 644,2 MSEK (670,7)
 • EBITA uppgick till 35,4 MSEK (12,3) och EBITA-marginalen till 5,5 % (1,8)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 31,8 MSEK (9,3) och rörelsemarginalen blev 5,0 % (1,4)
 • Resultat efter skatt blev 17,5 MSEK (6,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,98 kr (0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,1 MSEK (19,9)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (5,6)

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 365,2 MSEK (2 464,7)
 • EBITA (just) uppgick till 97,5 MSEK (55,2) och justerad EBITA-marginal till 4,1 % (2,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 36,1 MSEK (25,1) och rörelsemarginalen blev 1,5 % (1,0)
 • Resultat efter skatt blev 16,2 MSEK (11,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,85 kr (0,71)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123,1 MSEK (-41,3)
 • Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (17,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr/aktie (0,50)

Kommentarer av vd och koncernchef

Vi kan konstatera att de strukturella förändringar och effektivitetsåtgärder som genomförts under 2018 ger positivt utslag i vårt resultat på samtliga marknader. Första etappen i vår omställning är genomförd och nästa steg i förändringsresan tar vid. En märkeshändelse sett till fjärde kvartalet var lanseringen av vår digitala affärsplattform Rejlers Network, vilken möjliggör nya samarbeten med hundratals fristående konsulter och företag som kompletterar vår egen kompetensbas. Marknaden för våra tjänster är, generellt sett, fortsatt stark och med ett partnernätverk har vi möjlighet att leverera både fler och större uppdrag. Sammantaget går vi in i 2019 med en stabilare plattform för att fortsätta stärka vår marknadsposition och lönsamhet.

Verksamhet i förändring

Vi har under fjolåret verkställt första etappen mot målet att etablera ett mer effektivt och lönsamt Rejlers. Dels genom en ny organisation och sänkta fasta kostnader, dels genom renodling av verksamheten. I Sverige har vi snabbt fått bra respons på vår nya divisionsindelning, där kunderna uppskattar vår ökade branschspecialisering och att vi talar kundens språk redan vid första kontakt. Vidare uppvisar vår finska verksamhet fortsatt bra tillväxt både organiskt och genom att ha adderat två förvärv under fjärde kvartalet. Segment Norge har vidtagit kraftfulla lönsamhetsåtgärder vilket ger bättre utsikter för 2019. Nu fokuserar vi på att ytterligare öka aktiviteten i verksamheten och ser utrymme för högre debiteringsgrad inom samtliga segment.

Omsättning och lönsamhet

Vår marknad är fortsatt god inom samtliga segment – även om vi noterar en viss avmattning inom byggindustrin. Omsättningen för fjärde kvartalet minskade med 4,0 procent till 644,2 MSEK (670,7). Nedgången förklaras av andra kvartalets avyttring i Norge av den olönsamma telekomverksamheten som omsatte 120 MSEK per år och en generellt lägre andel hårdvaruförsäljning inom Rejlers Embriq. Dessutom har närmare 50 medarbetare lämnat Rejlers i samband med kostnadsbesparingsprogrammet som verkställdes i andra kvartalet i fjol. EBITA-resultatet steg till 35,4 MSEK (12,3 MSEK). Lägre kostnader och en ökad debiteringsgrad i stora delar av verksamheten har bidragit positivt.

Strategiska initiativ

I det fjärde kvartalet lanserade vi vår digitala affärsplattform, Rejlers Network, och har sedan dess registrerat över 100 externa konsulter till vårt unika nätverk. Nätverksplattformen blir ett viktigt komplement till Rejlers verksamhet som gör att vi mer effektivt kan hitta rätt konsultresurser till rätt uppdrag. Vi kommer att fortsätta investera i både systemutveckling och marknadsföring av Rejlers Network 2019 utifrån vår övertygelse om plattformens potential.

Digitaliserade arbetsmetoder

Rejlers investerar betydande resurser i övergången till digitala arbetsmetoder. Med hjälp av laserscanning skapar vi 3D-modeller som avsevärt förenklar projekteringsmetoderna för våra kunder. Vi ligger också i framkant när det gäller att implementera så kallade ’digitala tvillingar’, istället för en fysisk prototyp, i våra projekt. Vår referensportfölj inom ’digitala tvillingar’ växer snabbt, inte minst inom energiområdet.

Strategi och finansiella mål

I slutet av fjolåret samlade vi alla ledare i Rejlers för att gemensamt staka ut vår fortsatta riktning och utveckling. Vid detta möte lades grunden för Rejlers reviderade strategi och vision, med sikte på 2025, som vi har för avsikt att kommunicera under andra kvartalet i år. Styrelsen har i samband med detta antagit nya långsiktiga finansiella mål. År 2025 ska Rejlers uppnå en EBITA-marginal om 10% över en konjunkturcykel med en omsättning om 4,5 MDSEK.

Personliga reflektioner

Det är med energi och glädje som jag tillsammans med ledare och medarbetare genomför denna förändringsresa för att ta Rejlers in i framtiden. Förändringsarbetet kretsar huvudsakligen kring organisation, struktur och kultur, där kulturen är det som tar längst tid. Våra ledord för en värdeskapande förändring är ledarskap, affärsmannaskap och varumärkesutveckling.

Stockholm i februari 2019
Viktor Svensson