Vår grund

Rejlers strävar efter att ha en positiv inverkan genom att fungera som katalysator för våra kunders hållbara omställning. Grunden för att säkerställa hållbarhet och samtidigt skapa långsiktigt värde för våra kunder utgörs av fyra prioriteringar: Klimatåtgärder, Affärsetik, Inkluderande arbetsplatser och Välmående medarbetare.

De fyra prioriteringarna är alla viktiga för att vi ska kunna uppfylla våra egna ambitiösa hållbarhetsmål, samt för att hjälpa våra kunder i att uppfylla sina. Varje prioritering är kopplad till specifika, mätbara mål som vi noggrant följer upp, samtidigt som vi hanterar tillhörande risker. På så sätt kan vi säkerställa det praktiska genomförandet av vår hållbarhetsstrategi

Klimatåtgärder

Näringslivet spelar en avgörande roll i den pågående omställningen för att bekämpa klimatförändringarna. Vi är mitt uppe i utvecklingen av ett nytt, koldioxidneutralt sätt att leva och göra affärer på. I det rådande läget behöver våra kunder kunna förlita sig på att vi som tekniska experter proaktivt bidrar till deras resa i riktning mot en minskad klimatpåverkan.

En förutsättning för att vi ska kunna vara ett trovärdigt stöd för våra kunders omställning är att även vi själva har en ambitiös agenda inom vår egen verksamhet och tar kontinuerliga steg för att minska vår egen klimatpåverkan. Våra kunder kan lita på att vi tar vårt ansvar, precis som vi vägleder dem i att ta sitt. Under 2023 har Rejlers åtagit sig att sätta upp nya mål för minskad klimatpåverkan enligt Science Based Target initiative (SBTi). På så vis tar vi ytterligare ett kliv framåt i våra interna klimatåtgärder.

Våra mål:

  • Minska CO2 i scope 1 och 2 samt affärsresor med 50 procent fram till 2025
  • Vetenskapligt baserade mål för klimatet, scope 1, 2 och 3, både kortsiktiga och nettonoll

Affärsetik

I takt med att världen blir mer komplex och snabbrörlig blir integritet allt viktigare. Det är viktigt att ha ett starkt fokus på affärsetik i hela företaget. Rejlers respekterar FN:s Global Compact och dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och åtgärder mot korruption. Dessa riktlinjer måste följas internt och vi arbetar med våra leverantörer för att säkerställa efterlevnad även i vår leveranskedja.

Rejlers uppförandekod beskriver de krav vi ställer på vårt eget uppförande och agerande. Detta inkluderar styrelse, ledning och alla anställda. Vi kräver också att våra kunder och partners respekterar uppförandekoden. Nyligen tog vi fram en uppförandekod som riktar sig specifikt till leverantörer och som nu utgör en obligatorisk del av våra leverantörsavtal. Vår visselblåsarfunktion drivs av en extern part och kan användas för att rapportera eventuella avvikelser.

Våra mål:

  • Skärpta krav på våra leverantörer och samarbetspartners (löpande 2025)
  • Nytt mål för att stärka det etiska perspektivet (lanseras 2024)

Läs mer här:
Vår uppförandekod (pdf)
Vår uppförandekod för leverantörer (pdf)
Policy för affärsetik (pdf)
Visselblåsning

Inkluderande arbetsplatser

För att företaget ska kunna fortsätta att växa är det viktigt att behålla befintliga anställda och rekrytera nya. En arbetsplats präglad av mångfald och inkludering gör Rejlers mer attraktiva som arbetsgivare och ger goda förutsättningar för innovativa team och lösningar som i slutändan gynnar kunden. En jämställd arbetsplats med mångfald gör att vi inte går miste om viktiga perspektiv och kompetenser. Att förbättra jämställdhet och inkludering är därför ett ständigt pågående arbete inom organisationen. Rejlers började utveckla ett mätvärde för mångfald och inkludering under 2023 och kommer att arbeta vidare med detta komplexa område under 2024.

Våra mål:

  • 25 % kvinnor i organisationen
  • Jämställdhet i koncernledningen och i ländernas ledningsteam
  • Mått på mångfald/inkludering (under utveckling)

Välmående medarbetare

På Rejlers prioriterar vi att skapa en god arbetsmiljö och att bidra till våra anställdas fysiska och psykiska hälsa. Hållbarhet börjar med oss själva. Vi följer upp utfallet genom en Employee Net Promoter Score (eNPS), som är ett mått på hur sannolikt det är att en anställd skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän eller bekant.

Vårt mål för 2025 är ett resultat på 20. Vi har ambitionen att hålla sjukfrånvaron på max 3 procent till 2025. Resultatet för 2023 är 3,0 (3,9) procent. Generösa friskvårdsbidrag i kombination med återkommande friskvårdsdagar för alla våra anställda är en naturlig del i att öka trivseln på Rejlers.

Genom vår vision Home of the Learning Minds understryker vi den stora vikt vi lägger vid att vara en lärande organisation med starkt fokus på utbildning och personlig utveckling. På så sätt stärks Rejlers position som en attraktiv arbetsgivare. Lärande för oss innebär att ta till oss nya perspektiv och förstå saker på nya sätt. Vi anser att detta är avgörande för utvecklingen och nödvändigt för att bana väg för en hållbar framtid.

Våra mål:

  • (eNPS), som ligger på 20 (2025)
  • Sjukfrånvaro på 3 procent (2025)
  • 10/10 i den årliga medarbetarundersökningen om lärande

För att lära dig mer om vår grund, läs vår hållbarhetsrapport >>