Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 2 470,1 2 341,4 1 875,5 1 711,5 1 464,7
Personalkostnader -1 448,9 -1 453,7 -1 280,1 -1 192,0 -1 004,1
Övriga externa kostnader -950,3 -816,4 -493,0 -440,6 -370,8
Av- och nedskrivningar -46,1 -44,2 -32,2 -29,3 -23,2
Andelar i intresseföretags resultat 0,3 0,4 0,8 -1,0 -0,6
Rörelseresultat 25,1 27,5 71,0 48,6 66,0
Finansnetto -3,6 -5,3 0,8 -3,7 -2,3
Resultat efter finansnetto 21,5 22,2 71,8 44,9 63,7
Skatt -9,8 -8,2 -20,6 -11,0 -13,0
Årets resultat 11,7 14,0 51,2 33,9 50,7
           
           
Balansräkningar i sammandrag, Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Immateriella tillgångar 565,5 554,4 495,2 327,7 303,5
Materiella tillgångar 32,1 37,5 36,2 31,5 30,5
Finansiella tillgångar 11,6 8,2 8,7 4,6 35,2
Uppskjuten skattefordran 40,1 39,4 40,0 18,3 1,1
Kortfristiga fodringar 747,6 656,0 569,0 471,5 455,1
Likvida medel 20,3 64,9 108,8 89,8 49,0
Summa tillgångar 1 417,2 1 360,4 1 257,9 943,4 874,4
           
Eget kapital 746,4 552,2 524,8 441,6 355,6
Långfristiga skulder 82,8 226,6 257,9 155,1 146,8
Kortfristiga skulder 588,0 581,6 475,2 346,7 372,0
Summa skulder och eget kapital 1 417,2 1 360,4 1 257,9 943,4 874,4
           
           
           
Kassaflöde i sammandrag, Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten -41,4 41,2 42,5 68,2 20,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -66,7 -71,5 -240,2 7,1 -84,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 63,2 -19,9 221,9 -36,6 75,0
Årets kassaflöde -44,9 -50,2 24,2 38,7 10,9
           
           
Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
IFRS nyckeltal          
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,71 1,03 4,15 2,78 4,45
Genomsnittligt antal aktier 16 417 744 12 921 721 12 346 379 12 200 899 11 381 173
Antal aktier vid periodens slut 18 087 909 12 921 721 12 921 721 12 321 721 11 421 721
           
Alternativa nyckeltal          
Rörelsemarginal, % 1,0 1,2 3,8 2,8 4,5
Rörelseresultat per årsanställd, tkr 13 14 40 29 43
Soliditet, % 52,0 40,6 41,7 46,8 40,7
Eget kapital per aktie vid periodens slut 40,77 41,50 39,97 35,83 31,13
Nettoskuld, MSEK 167,2 244,2 196,9 60,7 154,7
Nettoskuld/EBITDA 2,3 3,3 1,9 0,8 1,7
Vinstmarginal, % 0,9 0,9 3,8 2,6 4,4
Avkastning på eget kapital, % 3,4 4,2 15,0 11,3 18,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,2 4,2 11,7 9,4 14,3
Kassalikviditet (exkl outnyttjad checkkredit), % 131 124 143 162 136
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,5 0,5 0,2 0,6
Räntetäckningsgrad, ggr 4 3 11 7 10
Outnyttjad checkkredit, Mkr 50,0 50,0 50,0 60,0 9,9
Disponibla medel, Mkr 1) 70,3 114,9 164,3 149,8 58,9
Investeringar, Mkr 63,4 73,0 240,0 -6,3 84,9
           
Operationella nyckeltal          
Debiteringsgrad, % 75,2 73,0 75,0 75,3 74,7
Omsättning per årsanställd, tkr 1 286 1 208 1 046 1 022 953
Antal arbetsdagar 249 251 249 248 249
Antal årsanställda 1 921 1 939 1 793 1 690 1 537
Antal medarbetare vid periodens slut 1 994 2 027 2 082 1 742 1 664
Utdelning per aktie (2017 föreslagen utdelning) 0,50 0,00 2,00 2,00 2,00

Årsredovisning 2017