Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, Mkr 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelseintäkter 2 382,2 2 140,7 2 367,0 2 470,1 2 341,4
Personalkostnader -1 587,0 -1 413,7 -1 460,8 -1 448,9 -1 453,7
Övriga externa kostnader -586,6 -556,1 -823,4 -950,3 -816,4
Av- och nedskrivningar -127,1 -92,6 -47,5 -46,1 -44,2
Andelar i intresseföretags resultat 2,3 1,2 0,8 0,3 0,4
Rörelseresultat 83,8 79,5 36,1 25,1 27,5
Finansnetto -34,0 -4,5 -6,0 -3,6 -5,3
Resultat efter finansnetto 49,8 75,0 30,1 21,5 22,2
Skatt -17,3 -15,4 -13,9 -9,8 -8,2
Årets resultat, kvarvarande verksamhet 1) 32,5 59,6 16,2 11,7 14,0
Årets resultat, avyttrad verksamhet 252,5 18,0 - - -
Summa kvarvarande och avyttrad verksamhet 285,0 77,6 16,2 11,7 14,0
           
Balansräkningar i sammandrag, Mkr 2020 2019 2018 2017 2016
Immateriella tillgångar 912,9 836,8 606,3 565,5 554,4
Materiella tillgångar 34,2 20,3 24,8 32,1 37,5
Nyttjanderätter 283,5 272,0 - - -
Finansiella tillgångar 29,6 24,2 13,7 11,6 8,2
Uppskjuten skattefordran 20,9 44,1 36,5 40,1 39,4
Kortfristiga fodringar 621,1 764,2 679,2 747,6 656,0
Likvida medel 336,6 142,0 38,2 20,3 64,9
Summa tillgångar 2 238,9 2 103,6 1 398,7 1 417,2 1 360,4
           
Eget kapital 1 156,2 930,2 707,3 746,4 552,2
Långfristiga skulder 424,5 450,4 238,1 82,8 226,6
Kortfristiga skulder 658,2 723,0 453,3 588,0 581,6
Summa skulder och eget kapital 2 238,9 2 103,6 1 398,7 1 417,2 1 360,4
           
Kassaflöde i sammandrag, Mkr, inkl Embriq tom aug 2020 2020 2019 2018 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten 331,6 245,9 123,1 -41,4 41,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten 70,7 -317,6 -67,9 -66,7 -71,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -206,4 176,9 -38,1 63,2 -19,9
Årets kassaflöde 195,9 105,2 17,1 -44,9 -50,2
           
Alternativa nyckeltal, inkl Embriq tom aug 2020          
EBITA, Msek 364,0 138,0 44,1 37,5 39,8
EBITA, marginal, % 13,9 5,4 1,9 1,0 1,2
Soliditet, % 51,6 44,2 50,6 52,0 40,6
Eget kapital per aktie vid periodens slut 58,73 47,25 39,10 40,77 41,50
Nettoskuld, Msek 213,8 405,5 119,8 167,2 244,2
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,08 1,5 1,4 2,3 3,3
Avkastning på eget kapital, % 26,1 11,7 4,2 3,4 4,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,9 9,4 4,5 3,2 4,1
Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,6 0,2 0,3 0,6
Organisk tillväxt, % -2,4 8,1 -3,8 4 10
Organisk tillväxt exklusive valutakurseffekter, % -2,2 8,2 -4 4 6
Resultat per aktie före utspädning, kr/aktie 14,48 4,19 0,85 0,71 1,03
Resultat per aktie efter utspädning, kr/aktie 14,16 4,16      
Genomsnittligt antal aktier, st 19687909 18487909 18087909 16417744 12921721
Antal aktier vid periodens slut, st 19687909 19687909 18087909 18087909 12921721
Debiteringsgrad, % 76,0 76,8 77,1 75,2 73,0
Omsättning per årsanställd, tkr 1 171 1 278 1 270 1 286 1 208
Rörelseresultat per årsanställd, tkr 163,4 52 19 13 14
Antal arbetsdagar 252 249 248 249 251
Antal årsanställda 2 227 1 995 1 863 1 921 1 939
Antal medarbetare vid periodens slut 2 330 2 393 1 953 1 994 2 027
Utdelning per aktie, kr/aktie 0,00 1,50 1,00 0,50 0,00

1) 2020 och 2019, kvarvarande verksamhet efter avyttring av Embriq