Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelseintäkter 2 341,4 1 875,5 1 711,5 1 464,7 1 332,7
Personalkostnader -1 453,7 -1 280,1 -1 192,0 -1 004,1 -929,7
Övriga externa kostnader -816,4 -493,0 -440,6 -370,8 -304,0
Av- och nedskrivningar -44,2 -32,2 -29,3 23,2 -19,5
Andelar i intresseföretags resultat 0,4 0,8 -1,0 -0,6 -0,1
Rörelseresultat 27,5 71,0 48,6 66,0 79,4
Finansnetto -5,3 0,8 -3,7 -2,3 -3,4
Resultat efter finansnetto 22,2 71,8 44,9 63,7 76,0
Skatt -8,2 -20,6 -11,0 -13,0 -17,5
Årets resultat 14,0 51,2 33,9 50,7 58,5
           
Balansräkningar i sammandrag, MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Immateriella tillgångar 554,4 495,2 327,7 303,5 220,3
Materiella tillgångar 37,5 36,2 31,5 30,5 29,9
Finansiella tillgångar 8,2 8,7 4,6 35,2 38,5
Uppskjuten skattefordran 39,4 40,0 18,3 1,1 0,9
Kortfristiga fordringar 656,0 569,0 471,5 455,1 373,7
Likvida medel 64,9 108,8 89,8 49,0 38,7
Summa tillgångar 1 360,4 1 257,9 943,4 874,4 702,0
           
Eget kapital 552,2 524,8 441,6 355,6 334,1
Långfristiga skulder 226,6 257,9 155,1 146,8 106,7
Kortfristiga skulder 581,6 475,2 346,7 372,0 261,2
Summa skulder och eget kapital 1 360,4 1 257,9 943,4 874,4 702,0
           
Kassaflöde i sammandrag, MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 42,5 68,2 20,0 61,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,5 -240,2 7,1 -84,1 -27,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19,9 221,9 -36,6 75,0 -43,0
Årets kassaflöde -50,2 24,2 38,7 10,9 -9,5
           
Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
IFRS nyckeltal          
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 1,03 4,15 2,78 4,45 5,17
Genomsnittligt antal aktier 12 921 721 12 346 379 12 200 899 11 381 173 11 321 721
Antal aktier vid periodens slut 12 921 721 11 921 721 11 321 721 11 421 721 11 321 721
           
Alternativa nyckeltal          
Rörelsemarginal, % 1,2 3,8 2,8 4,5 6,0
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK 14 40 29 43  
Soliditet, % 40,6 41,7 46,8 40,7 47,6
Eget kapital per aktie vid periodens slut 41,50 39,97 35,83 31,13 29,50
Nettoskuld, MSEK 244,2 196,9 60,7 154,7 57,9
Nettoskuld/EBITDA 3,4 1,9 0,8 1,7 0,6
Vinstmarginal, % 0,9 3,8 2,6 4,4 5,7
Avkastning på eget kapital, % 4,2 15,0 11,3 18,5 23,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,1 11,1 9,0 14,3 19,2
Kassalikviditet (exkl outnyttjad checkkredit), % 124 143 162 136 158
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,3 0,6 0,3
Räntetäckningsgrad, ggr 3 11 7 10 15
Outnyttjad checkkredit, MSEK 50,0 50,0 60,0 9,9 44,3
Disponibla medel, MSEK 1) 114,9 164,3 149,8 58,9 83,0
Investeringar, MSEK 73,1 239,4 -6,3 84,7 28,2
           
Operationella nyckeltal          
Debiteringsgrad, % 73,0 75,0 75,3 74,7 76,4
Omsättning per årsanställd, TSEK 1 208 1 046 1 022 953 933
Antal arbetsdagar 251 249 248 249 248
Antall årsanställda 1 939 1 793 1 690 1 537 1 429
Antal medarbetare vid periodens slut 2 027 2 082 1 742 1 664 1 532
Utdelning per aktie 0,00 2,00 2,00 2,00 3,00

1) Med disponibla medel avses likvida medel, outnyttjad checkkredit och outnyttjat utrymme i "revolving credit facility"

Årsredovisning 2016