Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, Mkr 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018
Nettoomsättning 3 513,0 2 898,7 2 366,9 2 136,7 2 365,2
Övriga intäkter 10,5 8,8 15,3 4,0 1,8
Personalkostnader -2 141,5 -1 801,1 -1 587,0 -1 413,7 -1 460,8
Övriga externa kostnader -967,3 -829,8 -583,5 -538,0 -828,1
Andelar i intresseföretags resultat 1,5 2,5 2,3 1,2 0,8
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -128,9 -114,8 -103,8 -76,8 -34,8
EBITA 287,3 164,3 110,2 113,4 44,1
Förvärvsrelaterade poster -53,0 -34,6 -26,4 -33,9 -8,0
EBIT 234,3 129,7 83,8 79,5 36,1
Finansnetto 11,5 6,3 -34,0 -4,5 -6,0
Resultat efter finansnetto 245,8 136,0 49,8 75,0 30,1
Skatt -49,4 -25,8 -17,3 -15,4 -13,9
Årets resultat, kvarvarande verksamhet 1) 196,4 110,2 32,5 59,6 16,2
Årets resultat, avyttrad verksamhet - - 252,5 18,0 -
Summa kvarvarande och avyttrad verksamhet 196,4 110,2 285,0 77,6 16,2
           
Balansräkningar i sammandrag, Mkr 2022 2021 2020 2019 2018 2)
Immateriella tillgångar 1 450,0 1 047,3 912,9 836,8 606,3
Materiella tillgångar 44,1 40,4 34,2 20,3 24,8
Nyttjanderätter 275,1 270,7 283,5 272,0 -
Finansiella tillgångar 46,4 40,6 29,6 24,2 13,7
Uppskjuten skattefordran 14,0 20,9 20,9 44,1 36,5
Kortfristiga fodringar 1 010,9 777,9 621,1 764,2 679,2
Likvida medel 144,8 151,9 336,6 142,0 38,2
Summa tillgångar 2 984,4 2 349,7 2 238,9 2 103,6 1 398,7
           
Eget kapital 1 487,1 1 215,5 1 156,2 930,2 707,3
Långfristiga skulder 559,5 377,2 424,5 450,4 238,1
Kortfristiga skulder 937,8 757,0 658,2 723,0 453,3
Summa skulder och eget kapital 2 984,4 2 349,7 2 238,9 2 103,6 1 398,7
           
Kassaflöde i sammandrag, Mkr 2022 2021 2020 3) 2019 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten 275,5 170,0 331,6 245,9 123,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -245,6 -132,4 70,7 -317,6 -67,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -40,4 -223,5 -206,4 176,9 -38,1
Årets kassaflöde -10,8 -185,9 195,9 105,2 17,1
           
IFRS-nyckeltal 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2)
Resultat per aktie före utspädning, kr 9,64 5,60 1,65 3,50 0,85
Resultat per aktie efter utspädning, kr 9,55 5,47 1,61 3,42 -
Genomsnittligt antal aktier, st 20207411 19687909 19687909 18487909 18087909
Antal aktier vid periodens slut, st 20381849 19687909 19687909 19687909 18087909
           
Alternativa nyckeltal          
Tillväxt 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2)
Organisk tillväxt, % 11,7 11,8 -2,2 8,2 -4,2
Förvärvad tillväxt, % 7,4 11,8 11,2 3,9 1,7
Valutaeffekt, % 2,1 -1,1 -1,9 0,1 2,2
           
Resultat 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2)
Justerad EBITA, MSEK 287,3 182,5 128,6 113,4 97,5
Justerad EBITA-marginal, % 8,2 6,3 5,4 5,3 4,1
Jämförelsestörande post, MSEK - 18,2 18,4 - 53,4
EBITA, MSEK 287,3 164,3 110,2 113,4 44,1
EBITA-marginal, % 8,2 5,7 4,7 5,3 1,9
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 234,3 129,7 83,8 79,5 36,1
Rörelsemarginal, % 6,7 4,5 3,5 3,8 1,5
           
Nyckeltal per anställd 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2)
Omsättning per årsanställd, TSEK 1 376 1 290 1 121 1 176 1 270
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK 92 58 40 44 19
           
Balansräkning 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2)
Nettoskuld, MSEK 391,3 304,1 213,8 405,5 119,8
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,94 1,09 1,08 1,5 1,4
Soliditet, % 49,8 51,7 51,6 44,2 50,6
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr 73,0 61,7 58,7 47,3 39,1
Avkastning på eget kapital, % 18,2 11,5 26,1 11,7 4,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,5 10,3 28,9 9,4 4,5
           
Övrigt 2022 2021 2020 1) 2019 1) 2018 2)
Utdelning per aktie, kr 4) 3,0 6,5  0,0 1,50 1,00
Antal årsanställda 2 553 2 247 2 110 1 820 1 863
Antal medarbetare vid periodens slut 2 773 2 464 2 330 2 218 1 953
Debiteringsgrad, % 80,7 79,2 76,0 76,8 77,1

1) 2020 och 2019, kvarvarande verksamhet efter avyttring av Embriq

2) Ej omräknad enligt IFRS 16

3) Inkl Embriq till och med augusti 2020

4) Inför årsstämma 2023 föreslår styrelsen en utdelning på 4,5 kr per aktie

Motivering, definition och beräkning av nyckeltal >>