Rejlers Sverige AB har erhållit konkurrensgodkännande avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAS INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Den 20 februari 2023 offentliggjorde Rejlers Sverige AB (”Rejlers”), ett direkt helägt dotterbolag till Rejlers AB (publ), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon”) att överlåta samtliga aktier i Eurocon till Rejlers (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet

offentliggjordes den 22 februari 2023. Rejlers meddelar i dag att samtliga erforderliga godkännanden från myndigheter har erhållits och att detta villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts.

Rejlers har idag erhållit godkännande från Konkurrensverket för förvärvet av Eurocon. Därmed har Rejlers, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Eurocon, erhållit samtliga erforderliga regulatoriska, myndighets- eller liknande tillstånd, godkännanden och beslut, inklusive från konkurrensmyndigheter, på för Rejlers acceptabla villkor. Följaktligen har detta villkor för Rejlers fullföljande av Erbjudandet uppfyllts. Övriga villkor som Erbjudandets fullföljande är villkorat av förblir som de anges i Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet avslutas den 3 april 2023 kl. 15:00 (CEST). Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 11 april 2023, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller Rejlers i annat fall beslutar att fullfölja Erbjudandet.

Information om ErbjudandeT:

Information om Erbjudandet är tillgänglig på:

www.rejlers.com/se/Investerare/erbjudande-till-aktieagarna-i-eurocon

Vid frågor, vänligen kontakta:

Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB (publ) 
viktor.svensson@rejlers.se 
+46 (0) 70 657 20 26

Anna Jennehov, finanschef Rejlers AB (publ) 
anna.jennehov@rejlers.se 
+46 (0) 73 074 06 70

Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige AB 
jenny.edfast@rejlers.se 
+46 (0) 70 649 64 13

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 12:00 (CET).

Viktig information

En erbjudandehandling (på svenska) har offentliggjorts av budgivaren. Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2021-01-01)) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.