Kommuniké från årsstämma i Rejlers AB (publ) den 22 april 2021

Vid årsstämma i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426, (”Bolaget”) den 22 april 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rejlers.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m. 
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020 och att i ny räkning balansera 676 486 771 kronor.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Styrelse och revisorsarvode 
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 2 000 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 700 000 kronor, vice ordförande ska erhålla 400 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Vidare beslutades att för utskottsarbete avsätts högst 220 000 kronor att fördelas enligt följande: för ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse 
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Peter Rejler, Jan Samuelsson, Patrik Boman och Helena Levander. Martina Rejler valdes som ny styrelseledamot. Det beslutades vidare att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice styrelseordförande.

Val av revisor 
Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisions-bolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Åsa Lundvall kommer utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier av
serie B enligt följande huvudsakliga villkor:

Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, begränsat till att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet och förvärvserbjudande till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B enligt följande huvudsakliga villkor:

Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier av serie B motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om högst tio procent. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Rejler, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Peter Rejler, styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl.15:00 CEST.

Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com