Kommuniké från årsstämma i Rejlers AB (publ) den 21 april 2022

Vid årsstämma i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426, (”Bolaget”) den 21 april 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rejlers.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att av till årsstämman förfogade stående medel om 606 594 081 kronor, totalt 60 445 887 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 5 247 750 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 55 198 137 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden om 546 148 194 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, oavsett serie, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 25 april 2022. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 28 april 2022.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 2 000 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 700 000 kronor, vice ordförande ska erhålla 400 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Vidare beslutades att för utskottsarbete avsätts högst 330 000 kronor att fördelas enligt följande: För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet och för ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Peter Rejler, Jan Samuelsson, Helena Levander, Patrik Boman och Martina Rejler. Det beslutades vidare att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice styrelseordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Åsa Lundvall kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet samt att genomföra vissa ytterligare redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier av serie B enligt följande huvudsakliga villkor:

Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, begränsat till att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet och förvärvserbjudande till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B enligt följande huvudsakliga villkor:

Överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier av serie B motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om högst tio procent. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Peter Rejler, styrelsens ordförandes försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 10.30 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Sedan bolaget grundades 1942, har Rejlers framgång byggts på förmågan att ständigt lära nytt. Vår vision "Home of the learning minds" vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers 2500 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2021 omsatte bolaget 2,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com