Årsstämman i Rejlers AB – Endast poströstningsförfarande

Styrelsen i Rejlers AB (publ) (”Bolaget”) har tidigare beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman den 22 april 2021 via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 har styrelsen nu beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Deltaga på årsstämman 
För att utöva sin rösträtt ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.rejlers.com/se, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller via e-post till arsstamman@rejlers.se. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021. Därutöver ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 14 april 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 16 april 2021. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller via e-post till arsstamman@rejlers.se senast tio dagar innan årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på www.rejlers.com/se senast fem dagar innan årsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

För ytterligare information kontakta: 
Peter Rejler, styrelsens ordförande, 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Peter Rejler, styrelsens ordförandes försorg för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 14.00 CEST

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com