Välkommen till extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ) den 13 mars 2017

Som kommunicerats tidigare idag har styrelsen i Rejlers AB (publ) den 8 februari 2017 beslutat om en nyemission om cirka 200 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma.  Med anledning av styrelsens beslut har styrelsen i Rejlers AB (publ) även fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2017 kl. 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:30.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 7 mars 2017, dels senast samma dag (dvs. tisdagen den 7 mars 2017) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Bolaget: Extra bolagsstämma, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: egm@rejlers.se eller tfn 073-440 41 63. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för  aktieägarna.
9. Stämmans avslutande.

Företrädesemissionen
Rejlers styrelse beslutade den 8 februari 2017, förutsatt godkännande av extra bolagstämma den 13 mars 2017, att genomföra en företrädesemission av aktier av serie A och serie B. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 15 mars 2017 äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Teckning av aktier kan ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal aktier som sådana personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning. I den mån tilldelning inte kan ske enligt ovan, kommer tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 7 mars 2017.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 17 mars 2017 till och med den 31 mars 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman.

Övrigt
Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även att publiceras på bolagets hemsida http://www.rejlers.com/se/Investerare/Aktien/Foretradesemission samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 13 februari 2017. Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter den 13 februari 2017. Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt som Rejlers beräknar offentliggöra den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017, kl. 08.15 CET.