Bokslutskommuniké Rejlers AB januari – december 2016

Rejlers stärker sin finansiella plattform

Fjärde kvartalet
» Omsättningen ökade med 15 procent till 673,7 MSEK (586,7)
» Den organiska tillväxten var 7 procent, justerat för valutakurseffekter
» Rörelseresultatet blev 6,0 MSEK (9,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (1,6)
» Omstruktureringskostnader uppgick till 11,8 MSEK (-)
» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader var 17,8 MSEK (9,1) vilket ger en justerad rörelsemarginal på 2,6 procent (1,6)
» Resultat efter skatt blev 0,0 MSEK (5,2)
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,2 MSEK (21,1)
» Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,03 kr (0,40)
» Styrelsen föreslår företrädesemission om 200 MSEK. Extra bolagsstämma är planerad till den 13 mars 2017

Januari-december
» Omsättningen ökade med 25 procent till 2 341,4 MSEK (1 875,5)
» Den organiska tillväxten var 0 procent, justerat för valutakurseffekter
» Rörelseresultatet blev 27,5 MSEK (71,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,2 procent (3,8)
» Omstruktureringskostnader uppgick till 21,5 MSEK (-)
» Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader blev 49,0 MSEK (71,0) vilket ger en rörelsemarginal på 2,1 procent (3,8)
» Resultat efter skatt blev 14,0 MSEK (51,2)
» Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,2 MSEK (42,5)
» Resultat per aktie före och efter utspädning blev 1,03 kr (4,15)
» Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler
Tillväxttakten under kvartalet uppgick till 15 procent, och förklaras främst av genomförda förvärv som utvecklats i linje med plan. Den organiska omsättningstillväxten, justerad för valuta, uppgick till 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,0 MSEK, med en marginal om 0,9 procent. Kvartalets svaga resultatutveckling är huvudsakligen relaterad till fortsatta förluster inom ICT- och järnvägsområdet i Norge samt neddragningar inom process- och kärnkraftsverksamheten i Sverige, till följd av lägre efterfrågan. Resultatutvecklingen är givetvis inte tillfredsställande och vi arbetar sedan en tid med flera initiativ för att, över tid, åter nå vårt långsiktiga marginalmål om 8 procent. Rörelseresultatet justerat för omstruktureringskostnader ökade till 17,8 MSEK (9,1) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 procent (1,6).

Ökad effektivitet
Beläggningsgraden har ökat sedan sommaren och flera av våra vidtagna åtgärder bidrar successivt allt mer till ökad effektivitet och lönsamhet. Glädjande är också att vi nyligen omförhandlat ett viktigt ICT-avtal på den norska marknaden som kommer ha en betydande effekt på intjäning inom denna verksamhet.

Lyckade förvärv
Embriq och Orbion, som båda förvärvades under slutet av 2015, har integrerats väl och levererar enligt plan. Genom Embriq kan vi nu leverera tjänster, lösningar och system för framtidens smarta elnät samt hantera och analysera stora datamängder, vilket öppnar nya affärsmöjligheter. Från årsskiftet samlar vi nu erbjudandet av IT-tjänster och energitjänster i segmentet Rejlers Embriq. Med Orbion som bas är vi väl positionerade inom ICT-området i samtliga länder där vi har närvaro och med god lönsamhet i Sverige och i Finland.

God efterfrågan inom bygg och energi
Vår Bygg- och fastighetsverksamhet uppvisar generellt en god beläggningsgrad och har även lönsamhetsmässigt en god utveckling i samtliga länder. Vi ser fortsatt potential för tillväxt inom energiverksamheten där branschen står inför omfattande investeringar inom energieffektivisering, kraftförsörjning och hållbar elproduktion. Inom Industriverksamheten är den allmänna prispressen en bidragande orsak till vår minskade lönsamhet.

Vi har under året anpassat verksamheten till rådande marknadsförutsättningar, och arbetar kontinuerligt för att nå rätt effektivitet. Inom Infrastrukturverksamheten har utvecklingen varit positiv i Sverige och Finland. Rejlers Sverige har rekryterat för fortsatt organisk tillväxt och i Rejlers Finland har förvärvet av CMN Oy kompletterat erbjudandet inom järnvägsområdet. Rejlers och energi- och miljöspecialisten Entro inledde ett strategiskt samarbete om energieffektivisering inom bygg-, industri- och infrastrukturområdet. Samarbetsavtalet stärker båda företagens ställning som energi- och miljökonsulter i Norge, Sverige och Finland.

Nyemission för operativ och finansiell flexibilitet
Den pågående omställningen av koncernens verksamhet, genom effektivisering, översyn av olönsamma områden och ett större fokus på digitalisering av processer och IT-lösningar, visar kontinuerligt på en ökad beläggning. Vi följer en övergripande strategi och har för avsikt att intensifiera denna omställning ytterligare för att säkra och stärka vår marknadsposition. Vi fortsätter att expandera i Norden samt genomföra selektiva strategiska förvärv.

Som en följd av detta och i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och öka operativ flexibilitet föreslår styrelsen en företrädesemission om cirka 200 MSEK för befintliga aktieägare. Rejlers utdelningspolicy, att cirka 50 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut, står fast. Mot bakgrund av att bolaget gör en företrädesemission så föreslår styrelsen för Rejlers årsstämma att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Vårt långsiktiga mål om att över tid förbättra rörelsemarginalen till 8 procent ligger fast, liksom att uppnå tillväxtmålet 2020-3030-4040 genom att fokusera på utvalda områden och på att bli mer effektiva och mer lönsamma.  

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström, finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.