Aktiefakta

Rejlers aktiekapital uppgår till 36 175 818 SEK och totalt antal röster uppgår till 33 831 159 röster. Det totala antalet aktier i bolaget är 18 087 909 aktier, varav 1 749 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 16 338 659 aktier av serie B (1 röst per aktie). Aktier av serie A kan konverteras till aktier av serie B. Varje röstberättigad får vid bolagstämman rösta för fullt antal ägda eller företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst.

Notering och handel

Bolagets aktie av serie B är sedan den 18 december 2006 noterad på Nasdaq Stockholm efter att ha varit noterad på Nordic Growth Market, NGM sedan den 8 maj 2003. Sista betalkurs för Rejlers serie B var 81,75 kr per aktie vid årets slut 2016, en minskning med 34 procent jämfört med den 30 december 2015. Högsta respektive lägsta kurs under 2016 var 111 respektive 77 kronor.

Data per aktie 

DATA PER AKTIE 2016 2015 2014 2013 2012
Resultat per aktie, SEK 1,03 4,15 2,75 4,44 5,17
Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 41,50 39,97 35,83 31,13 29,50
Utdelning per aktie 0,00 2,00 2,00 2,00 3,00