Femårsöversikt

Resultaträkningar i sammandrag, MSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelseintäkter 1 875,5 1 711,5 1 464,7 1 332,7 1 146,0
Personalkostnader -1 280,1 -1 192,0 -1 004,1 -929,7 -757,5
Övriga externa kostnader -493,0 -440,6 -370,8 -304,0 -273,2
Av- och nedskrivningar -32,2 -29,3 23,2 -19,5 -16,2
Andelar i intresseföretags resultat 0,8 -1,0 -0,6 -0,1 1,2
Rörelseresultat 71,0 48,6 66,0 79,4 100,3
Finansnetto 0,8 -3,7 -2,3 -3,4 -2,7
Resultat efter finansnetto 71,8 44,9 63,7 76,0 97,6
Skatt -20,6 -11,0 -13,0 -17,5 -33,2
Årets resultat 51,2 33,9 50,7 58,5 64,4
           
Data per aktie          
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,96 2,75 4,44 5,17 5,68
Eget kapital per aktie vid periodens slut 39,97 35,83 31,13 29,50 27,75
Utdelning per aktie (2015 föreslagen utdelning) 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
Genomsnittligt antal aktier, st 12 346 379 12 200 899 11 381 173 11 321 721 11 321 721
Antal aktier vid periodens slut, st 12 921 721 12 321 721 11 421 721 11 321 721 11 321 721
           
Balansräkningar i sammandrag, MSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Immateriella tillgångar 495,2 327,7 303,5 220,3 208,7
Materiella tillgångar 36,2 31,5 30,5 29,9 27,3
Finansiella tillgångar 8,7 22,9 36,3 39,4 42,0
Uppskjuten skattefordran 40,0 18,3 1,1 0,9 1,2
Kortfristiga fordringar 569,0 471,5 455,1 373,7 316,7
Likvida medel 108,8 89,8 49,0 38,7 48,7
Summa tillgångar 1 257,9 943,4 874,4 702,0 643,4
           
Eget kapital 524,8 441,6 355,6 334,1 314,4
Långfristiga skulder 257,9 155,1 146,8 106,7 114,2
Kortfristiga skulder 475,2 346,7 372,0 261,2 214,8
Summa skulder och eget kapital 1 257,9 943,4 874,4 702,0 643,4
           
Kassaflöde i sammandrag, MSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,5 68,2 20,0 61,1 61,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -240,2 7,1 -84,1 -27,6 -63,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 221,9 -36,6 75,0 -43,0 11,8
Årets kassaflöde 24,2 38,7 10,9 -9,6 9,3
           
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsemarginal, % 3,8 2,8 4,5 6,0 8,8
Vinstmarginal, % 3,8 2,6 4,4 5,7 8,5
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 10,6 8,5 14,7 18,0 21,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,7 9,4 14,3 19,2 26,8
Kassalikviditet (exkl outnyttjad checkkredit), % 177 162 136 158 170
Soliditet, % 41,7 46,8 40,7 47,6 48,9
Skuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3
Räntetäckningsgrad, ggr 11 7 10 15 20
Nettoskuld, MSEK 196,9 62,1 154,7 57,9 55,9
Outnyttjad checkkredit, MSEK 50,0 60,0 9,9 44,3 15,0
Disponibla medel, MSEK 1) 164,3 149,8 58,9 83,0 63,7
Investeringar, MSEK 239,4 -6,3 84,9 28,2 66,1
Debiteringsgrad, % 75,0 75,3 75 76 76
Antal arbetsdagar 249 248 249 248 251
Årsanställda 1 793 1 690 1 537 1 429 1 216
Antal anställda 2 082 1 742 1 664 1 532 1 320
Omsättning per årsanställd, TSEK 1 046 1 022 953 933 942

1) Med disponibla medel avses likvida medel och outnyttjad checkkredit.

 

Årsredovisning 2016