Aktiefakta

Rejlers aktiekapital uppgår till 25 843 442 kronor och totalt antal röster uppgår till 24 182 971. Det totala antalet aktier i bolaget är 12 921 721 fördelat på 1 251 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 11 670 471 aktier av serie B (1 röst per aktie). Aktier av serie A kan konverteras till aktier av serie B. Varje röstberättigad får vid bolagstämman rösta för fullt antal ägda eller företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst.

Nyemission

Årsstämman 2015 gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst 600 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rejlers genomförde i december en riktad kontant nyemission av 600 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 100 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett så kallat ”accelerated bookbuilding”-förfarande genomfört av SEB. Bolaget ska använda likviden från nyemissionen till att refinansiera lån upptagna i samband med förvärvet av Orbion Consulting AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver nämnda skäl, att genomföra kapitalanskaffningen på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, vilket styrelsen anser ligger i bolagets intresse.

Genom Nyemissionen tillfördes bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen innebar en utspädningseffekt om cirka 4,64 procent av antalet aktier och cirka 2,48 procent av antalet röster.

Notering och handel

Bolagets aktie av serie B är sedan den 18 december 2006 noterad på Nasdaq Stockholm efter att ha varit noterad på Nordic Growth Market, NGM sedan den 8 maj 2003. Sista betalkurs för Rejlers serie B var 81,75 kr per aktie vid årets slut, en minskning med 34 procent jämfört med den 30 december 2015. Högsta respektive lägsta kurs under 2016 var 111 respektive 77 kronor. 

Data per aktie 

DATA PER AKTIE 2016 2015 2014 2013 2012
Resultat per aktie, SEK 1,03 4,15 2,75 4,44 5,17
Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 41,50 39,97 35,83 31,13 29,50
Utdelning per aktie 0,00* 2,00 2,00 2,00 3,00

* Föreslagen utdelning.